แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

covenant

การทำสัญญา

พันธสัญญาคือการสัญญาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพระเจ้าและประชากร พันธสัญญาเป็นอีกคำหนึ่งที่หมายถึงการทำสัญญาด้วยเช่นกัน