แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

conversion

การกลับใจ

การกลับใจคือการเปลี่ยนจากหนทางหนึ่งของชีวิตไปยังอีกทางหนึ่ง เป็นการตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักเรา และเป็นการยอมรับคำสั่งสอนของพระศาสนจักรด้วย