แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

confirmation

ศีลกำลัง

ศีลกำลังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นหรือการเป็นสมาชิกภาพ ในศีลกำลังนี้เรารับพระพรของพระจิตเจ้า