แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

conscience

มโนธรรม

มโนธรรมคือความสามารถของเราที่จะรู้ได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด เราใช้มโนธรรมของเราเมื่อเราเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง