แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

confess

การสารภาพบาป

เมื่อเราไปสารภาพบาป เรายอมรับว่าได้กระทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง ในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีเราสารภาพบาปของเราต่อพระสงฆ์