แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

community

ชุมชน

ชุมชนคือกลุ่มชนซึ่งมีบางอย่างที่เหมือนกัน เราเรียกพระศาสนจักรว่าเป็นชุมชนแห่งความเชื่อ เพราะสมาชิกทุกคนมีความเชื่อเดียวกันเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้าและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์