แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

communion of saints

ความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์

ความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง ครอบครัวของคริสตชนทุกคน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ได้สิ้นชีวิตไปแล้ว