แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

commandment

พระบัญญัติ

พระบัญญัติคือกฎบัญญัติที่ช่วยให้ประชากรของพระเจ้าเดินตามแนวทางพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงให้พระบัญญัติยิ่งใหญ่ 2 ประการแก่เรา คือ ให้รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ และให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง