แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

clergy

พระสงฆ์

พระสงฆ์คือผู้ที่ได้รับการเจิมด้วยศีลบวช ทำหน้าที่เป็นศาสนบริกรของพระเจ้า เช่น บิชอป พระสงฆ์ หรือสังฆานุกร