แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ciborium

ผอบศีล

ผอบศีล คือภาชนะที่ใช้เก็บรักษาแผ่นศีลมหาสนิทหลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ