แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

church

พระศาสนจักร

พระศาสนจักรเป็นชื่อเรียกประชากรของพระเจ้าบนโลกนี้ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระวรกายของพระคริสตเจ้า คำว่า พระศาสนจักร ยังสามารถหมายถึง วัด ได้อีกด้วย