แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

church year

ปีพิธีกรรม

พระศาสนจักรมีเทศกาลของพิธีกรรมต่างๆ ด้วย คือ เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทศกาลพระคริสตสมภพ เทศกาลมหาพรต เทศกาลปัสกา และเทศกาลธรรมดา นอกจากเทศกาลเหล่านี้แล้ว ปีพระศาสนจักรยังรวมไปถึงวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาคาทอลิกอีกด้วย