แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

christ

พระคริสต์

คริสต์ หมายความว่า “ผู้รับเลือกสรร” พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์ เหตุว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ได้รับเลือกสรรจากพระเจ้าเพื่อมาช่วยโลกให้รอดพ้นจากบาป