แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

chrism

น้ำมันคริสมา

เป็นน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเสกโดยท่านบิชอป ทำด้วยน้ำมันมะกอกและเครื่องหอม มีกลิ่นหวาน ท่านได้รับเจิมด้วยน้ำมันคริสมาเมื่อท่านรับศีลล้างบาปและศีลกำลัง