แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

choir

กลุ่มนักขับร้อง

เป็นกลุ่มของผู้ที่ขับร้องเพลงด้วยกัน กลุ่มนี้อาจประกอบด้วยคนจำนวนมากหรือน้อยก็ได้