แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

charity

ความรักเมตตา

ความรักเมตตาคืออีกสำนวนหนึ่งของความรักแบบคริสตชน เราแสดงความรักเมตตานี้เมื่อเราใจดีต่อผู้อื่น เมื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อยู่ในความต้องการ เราจึงเป็นผู้มีความรักเมตตา