แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

chalice resize

กาลิกส์

กาลิกส์มีลักษณะเป็นถ้วย เมื่อพระสงฆ์รับศีลมหาสนิท ท่านรับพระโลหิตจากถ้วยกาลิกส์