แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

catholic resize

คาทอลิก

คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สำหรับทุกคน” พระศาสนจักรคาทอลิกจึงมีลักษณะที่เปิดสำหรับคนทุกชาติทุกภาษา