แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

catechist

ครูคำสอน

ครูคำสอนคือผู้ที่สอนผู้อื่นให้รู้จักพระเจ้าและพระวาจาของพระองค์