แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

care

การดูแลเอาใจใส่

การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อบางคนเป็นการแสดงถึงความรักต่อเขาและต้องการให้เขาอยู่ดีมีความสุข เราควรให้การดูแลบุคคลในครอบครัวและเพื่อนๆ ของเรา