แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

candles

เทียน

เทียน ส่องสว่างด้วยแสงที่สวยงาม ในพิธีบูชาขอบพระคุณมีการใช้เทียนเป็นเครื่องหมายเตือนเราถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในโลก และของประทานแห่งปังและเหล่าองุ่น