แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

calvary

กัลวารีโอ

กัลวารีโอเป็นเนินเขาที่อยู่ใกล้กับกรุงเยรูซาเล็ม เป็นสถานที่ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนจนกระทั่งสิ้นพระชนม์