แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

bread

ขนมปัง

ขนมปังเป็นอาหารที่เลี้ยงเราให้เติบโตและให้พละกำลังแก่เรา

พระเยซูเจ้าทรงถูกเรียกว่า ปังทรงชีวิต เพราะว่าความรักของพระองค์ก็ทำให้เกิดสิ่งเดียวกันนั้นกับเราด้วย