แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Body of Christ

พระกายพระคริสตเจ้า

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เราจึงเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระกายของพระคริสตเจ้าด้วย

เราจึงมักเรียกปังที่ได้รับการอวยพรเป็นศีลมหาสนิทแล้วว่าเป็น พระกายของพระคริสตเจ้า