แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

blessing

การอวยพร

การอวยพร เช่น อาหาร ครอบครัว และความรัก ล้วนเป็นพรที่พระเจ้าประทานแก่เรา อีกทั้งยังเป็นการภาวนาวอนขอพรแห่งความรักและการดูแลของพระเจ้าด้วย