แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Blessed Mother

พระมารดา ผู้ทรงได้รับพระพร

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “นี่คือแม่ของท่าน”

พระมารดาผู้ทรงได้รับพระพร เป็นอีกนามหนึ่งของพระนางมารีย์ พระนางทรงได้รับพระพรหรือของประทานเพราะพระนางทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าและมารดาของเราด้วย