แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

bishop

บิชอป

บิชอปคือผู้ที่ถูกเลือกจากพระเจ้าให้ติดตาม ดูแล ประชากรของพระเจ้าในพื้นที่ที่เรียกว่า เขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล)