แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Bible

พระคัมภีร์

พันธสัญญาเดิม

โมเสสและชาวอิสราเอล

จึงร้องเพลงนี้ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าว่า

ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะพระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงส่ง

พระองค์ทรงเหวี่ยงม้าและพลม้าลงในทะเล

 

พันธสัญญาใหม่

การเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

 

คำว่า “พระคัมภีร์” หมายความว่า “หนังสือ” พระคัมภีร์เป็นพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งประกอบด้วยหนังสือหลายเล่มที่เขียนจากผู้นิพนธ์หลายท่าน พระเจ้าทรงเลือกท่านเหล่านั้นเพื่อเล่าเรื่องราวชีวิตของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์บนโลกนี้