แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Beatitudes

ความสุขแท้จริง

ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข

ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข

ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข

ความสุขแท้จริง เป็นคำพูดสั้นๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงสอนในบทเทศน์บนภูเขา เป็นคำพูดที่สอนให้รู้ถึงแนวทางดีที่ควรปฏิบัติอันจะนำให้เกิดความสุข