แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Baptism of Jesus

พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

     ยอห์น บัปติสต์ ได้โปรดพิธีล้างให้แก่พระเยซูเจ้าที่แม่น้ำจอร์แดน มีเสียงหนึ่งดังจากสวรรค์ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า