แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Baptism

พิธีศีลล้างบาป

     ศีลล้างบาป เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งสมาชิกภาพ ศาสนบริกรโปรดศีลล้างบาปโดยการเทน้ำที่หน้าผากของผู้รับศีลและอวยพรเขาในพระนามของพระบิดา และพระบุตร และพระจิต