แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Ascension Feast of the

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

สี่สิบวันหลังจากสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ในวันพฤหัสบดี เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองการที่พระเยซูเจ้าทรงกลับสู่สวรรค์ไปหาพระบิดา