แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

annunciation

สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

25 มีนาคม เป็นวันที่พระศาสนจักรเฉลิมฉลองสมโภชการแจ้งสาร วันที่ทูตสวรรค์คาเบรียลทูลพระนางมารีย์ว่า พระนางจะได้เป็นพระมารดาพระเจ้า