แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

angelทูตสวรรค์
ทูตสวรรค์มีลักษณะเป็นจิตที่ถูกสร้างมาเพื่อให้รักและสรรเสริญสดุดีพระเจ้า บรรดาทูตสวรรค์ทำหน้าที่ช่วยพระเจ้าในการดูแลเอาใจใส่ผู้คน คำว่า “ทูตสวรรค์” หมายความว่า “ผู้ส่งสาส์น”