แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้าและพระเยซูเจ้าจึงทรงรักมนุษย์


046_resize พระเจ้าทรงรักเรา เพราะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะรัก พระเจ้ามิได้รักเราเพราะเราเป็นคนดีหรือคนน่าคบหา  ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครดีพอที่จะเหมาะสมกับความรักของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์สำหรับเรา ถึงแม้บางครั้งเราไม่สนใจและไม่เชื่อฟังพระองค์


ข้อความที่สำคัญ

  • แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป (โรม 5:8)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
ยอห์น 1:12; 16:7

สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู

  • วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความรักของพระเจ้า คือต้องแสดงให้เขาเห็น โอบกอดเขา อบรมเขา ชื่นชมเขา แนะนำเขา ฝึกฝนเขาให้มีระเบียบวินัย พูดกับเขาให้เวลาพวกเขา ยอมรับเขา ให้อภัยเขา ช่วยเหลือเขา ยืนเคียงข้างเขา และจัดหาสิ่งจำเป็นให้เขา โดยทางความรักความเอาใจใส่ของเรา เด็กๆ จะเข้าใจถึงความรักของพระเจ้า