แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ทำไมเธอต้องโกรธ ถ้าเธอมีพระเยซูเจ้าอยู่ในหัวใจ

20080520514 มิใช่ความโกรธทุกชนิดเป็นสิ่งผิด   เราควรโกรธในสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในโลก และควรพยายามกระทำให้สิ่งเหล่านั้นถูกต้อง  เมื่อเด็กๆ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ และกระทำสิ่งผิดต่างๆ บางครั้งพ่อแม่โกรธ พ่อแม่ที่ดีต้องสอนลูกๆ ในสิ่งที่ถูกจากสิ่งผิด   บางครั้งพ่อแม่โกรธลูกๆ ของตนด้วยเหตุผลผิดๆ อาจเป็นเพราะอารมณ์ไม่ดีเนื่องจากความวุ่นวายในวันนั้น หรืออาจเกิดจากความเข้าใจผิดในสิ่งที่เด็กกระทำ    พ่อแม่ก็ยังคงเป็นมนุษย์ ซึ่งผิดพลาดได้    แม้พ่อแม่ที่เป็นคริสตชนผู้มีพระเจ้าอยู่ในพวกท่าน และนำทางท่าน ในบางครั้งก็สามารถกระทำผิดพลาดได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อพวกท่านไม่ทราบว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้พวกท่านทำอะไร    แต่ไม่ว่าพ่อแม่ของเราจะกระทำอะไร เราควรที่จะรักท่าน และสวดภาวนาให้ท่าน

ข้อความสำคัญ
แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป   จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก (เอเฟซัส 4:26)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
ปัญญาจารย์ 3:7-8;โรม 7:14;โคโลสี 3:5-8