แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

amenอาแมน
อาแมน หมายความว่า “ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด” เมื่อท่านสวด ร้องเพลง หรือตอบรับว่า “อาแมน” นั้น จึงหมายความว่า ท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่ได้กล่าวไปนั้น