แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

altarพระแท่น
พระแท่น เป็นโต๊ะที่อยู่ในวัด ที่ซึ่งพระสงฆ์และสัตบุรุษร่วมกันเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ