แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

alleluiaอัลเลลูยา
อัลเลลูยาเป็นคำแห่งความชื่นชมยินดีที่มีความหมายว่า “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด” ด้วยการกล่าวเสียงดังหรือการร้องเพลง