แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

all souls dayวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
2 พฤศจิกายน วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ เป็นวันเฉลิมฉลองที่พระศาสนจักรระลึกถึงและสวดภาวนาอุทิศแก่ทุกๆ คนที่ได้จากโลกนี้ไปแล้ว