แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

all saints dayวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย
1 พฤศจิกายน วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เป็นวันที่เราโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างชีวิตของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์