แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

albสีขาว (alb)
หมายถึงอาภรณ์ยาวสีขาวที่พระสงฆ์หรือศาสนบริกรอื่นสวมใส่ เมื่อทำหน้าที่นำการภาวนาส่วนรวม คำว่า “alb” หมายความว่า “สีขาว”