แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

adamอาดัมและเอวา
อาดัมและเอวาคือมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างมา พวกเขาอาศัยอยู่ในสวนเอเดน