แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Act of Contrition

การเป็นทุกข์ถึงบาป
ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงพระทัยดีต่อลูก
ลูกเสียใจที่เป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้จักเห็นใจผู้อื่น
ขอพระองค์ทรงโปรดประทานอภัยให้แก่ลูก
โปรดทรงช่วยลูกให้รู้จักอภัยให้แก่ผู้อื่นด้วยเทอญ อาแมน

บทแสดงความทุกข์ถึงบาป เป็นคำภาวนาที่เราสวดเพื่อทูลต่อพระเจ้าถึงความเป็นทุกข์เสียใจที่เราได้กระทำบาปผิดต่อพระองค์