แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

absolution

การอภัยบาป
การอภัยบาป หมายความถึง “การล้าง” หลังจากที่เราสารภาพบาปต่อพระสงฆ์แล้ว พระสงฆ์จะสวดบทอภัยบาป เป็นดังเครื่องหมายว่าบาปของเราได้รับการอภัยแล้ว