แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Abraham

อับราฮัม
- พงศ์พันธุ์ของท่านจะมากมายดุจดวงดาวในท้องฟ้า


- เรื่องราวของอับราฮัมและซาราห์ภรรยาของเขาได้ถูกเล่าอยู่ในพันธสัญญาเดิม ทั้งชาวยิว บรรดาคริสตชนและมุสลิมต่างให้ความเคารพต่อท่าน ทั้งสามศาสนาล้วนมีประวัติความเป็นมาจากท่านทั้งสิ้น