แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Abba

อับบา
อับบา หมายความว่า “พ่อ” เพราะพระเยซูเจ้าทรงเรียกขานพระเจ้าว่า “อับบา” บรรดาคริสตชนจึงคิดถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์เสมอ