แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
read-bibleคริสตชนสามารถได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสกับเขาหรือไม่

เราอ่านพบในพระคัมภีร์ว่าประชาชนได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า ในปัจจุบันวิธีหลักที่พระเจ้าตรัสกับเราคือ โดยทางพระคัมภีร์ นี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงเรียกว่า “พระวาจาของพระเจ้า”  พระคัมภีร์คือสารที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าอาจตรัสกับเราโดยทางประชาชน สภาพแวดล้อม และด้วยวิธีการอื่นๆ   แต่พระเจ้าไม่เคยบอกให้เรากระทำสิ่งที่ผิดจากที่ทรงกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ และต้องไม่ลืมว่า พระเจ้าสถิตกับเราตลอดเวลา

ข้อความสำคัญ
  • ในอดีต พระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี  ครั้นสมัยนี้เป็นวาระสุดท้าย พระองค์ตรัสกับเราโดยทางพระบุตร พระเจ้าทรงสถาปนาพระบุตรให้เป็นทายาทครอบครองทุกสิ่ง พระองค์ทรงสร้างจักรวาลเดชะพระบุตรนี้ (ฮีบรู 1:1-2)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 1 ซามูเอล 3:1-18; สดุดี 119:1-24   
คำถามที่เกี่ยวข้อง
  • ฉันสามารถฟังพระเจ้าได้อย่างไร
  • หัวใจของฉันมีหูหรือเปล่า