แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ทำไมเราจึงไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า

3 เรามองไม่เห็นพระเจ้า เพราะเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ด้วยตา แต่เราสามารถมองเห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ ลูกโป่งที่เป่ามีอากาศเต็มอยู่ในนั้น แต่เรามองไม่เห็นอากาศที่อยู่ในนั้น เราเห็นแต่ว่าลูกโป่งใหญ่ขึ้นตามอากาศที่เราใส่เข้าไป เราไม่สามารถมองเห็นคลื่นวิทยุได้ แต่มันมีอยู่ การที่เรามองไม่เห็นพระเจ้ามิได้หมายความว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริง  เราเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นพระองค์ เป็นความเชื่อ สักวันหนึ่งในสวรรค์เราจะพบพระองค์หน้าต่อหน้า

ข้อความสำคัญ
  • “ในเวลานี้ เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา แต่เมื่อถึงเวลานั้น เราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเรา เวลานี้ ข้าพเจ้ารู้อย่างไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า” (1 โครินธ์ 13:12)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
  • ยอห์น 1:18; โคโลสี 1:15; 1 ทิโมธี 1:17; ฮีบรู 11:27
คำถามที่เกี่ยวข้อง
  • ทำไมพระเจ้าจึงไม่โปรดให้ทุกคนมองเห็นพระองค์ เพื่อเขาจะได้เชื่อในพระองค์
สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู
  • เด็กมักจะพยายามเข้าใจในสิ่งนี้ เพราะวิธีคิดแบบรูปธรรมของเขา การยกตัวอย่างเพื่ออธิบายเหมือนกับที่ให้มานี้จะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ก็ยังคงไม่สมบูรณ์ เราไม่สามารถมองเห็นอากาศ เพราะโมเลกุลของอากาศไม่หนาแน่นพอที่จะเป็นภาพให้เราเห็น มิใช่เพราะมันไม่มีรูปร่างทางกายภาพ ข้อแตกต่าง คือ เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นจิต