แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
173ทำไมเราจึงไปวัด ถ้าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกแห่ง

พระเจ้าทรงบอกเราในพระคัมภีร์ว่า ให้เรามารวมกันกับคริสตชนอื่นๆ และนมัสการพระองค์ เราควรใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อสวดภาวนา และอ่านพระวาจาของพระเจ้า แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นมากด้วยที่เราจะต้องภาวนาร่วมกับศิษย์คนอื่นๆของพระคริสตเจ้า ซึ่งเราสามารถให้กำลังใจและส่งเสริมกัน ภาวนาให้แก่กัน เรียนรู้จากกัน ร้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน รับใช้และช่วยเหลือกัน ทุกสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในวัด วัดเป็นสถานที่ซึ่งคริสตชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะสามารถมารวมกัน ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกสีผิว ผู้พิการและผู้อ่อนแอ เมื่อครอบครัวของพระเจ้ามารวมกันจะมีสิ่งพิเศษมากเกิดขึ้น

ข้อความสำคัญ
  • อย่าขาดการเข้าร่วมชุมนุมกันดังที่บางคนเคยทำ แต่จงตักเตือนกัน จงกระทำเช่นนี้ให้มากยิ่งขึ้นดังที่ท่านเห็นแล้วว่าวันนั้นใกล้จะมาถึงแล้ว (ฮีบรู 10:25)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

  • 1 พงศาวดาร 16:29;  กิจการอัครสาวก 2:42-47; 1 โครินธ์ 11:23-25;12:12-31
คำถามที่เกี่ยวข้อง
  • ทำไมเราจึงต้องไปวัด
สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู
  • เด็กๆ หลายคนเบื่อที่จะไปวัด เป็นเพราะโดยทั่วไปแล้วพิธีกรรมที่กระทำเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ แต่ก็อาจเป็นเพราะเด็กๆ ไม่ได้รับการสอนให้รู้จักนมัสการพระเจ้าว่าควรทำอย่างไร       ให้ใช้เวลาอธิบายถึงจุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังโครงการต่างๆ ของวัด  เช่น  การเรียนคำสอน  การช่วยมิสซา ฯลฯ และอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงภาคต่างๆ ในพิธีกรรมของมิสซา และการมีส่วนร่วม อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าทำไมพวกเขาควรกระทำ และควรกระทำอย่างไร